กรุณาพิมพ์ตัวอักษร


เงื่อนไข *

 • ธนาคารจะคำนวณสิทธิ์จากยอดใช้จ่ายจากทุกบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย ภายใต้ชื่อ – นามสกุลเดียวกัน
 • เศษของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกสิกรไทยที่ไม่ถึง 1,000 บาทต่อเซลส์สลิป จะไม่ถูกนำมารวมคำนวณสิทธิ์จับรางวัล
 • ยอดใช้จ่ายทุก 1,000 บาทที่ใช้จ่ายภายในประเทศและต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท จะได้รับ 1 สิทธิ์
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ ยอดเรียกเก็บของรายการแบ่งจ่ายรายเดือน การเบิกถอนเงินสด การซื้อ/แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท (LTF/RMF) การชำระเบี้ยประกันชีวิตและประกันภัยทุกประเภท การชำระภาษีทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเองตลอดจนรายการค่าชำระสินค้า/บริการที่มีการขอคืนเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกในภายหลัง
 • ยอดแบ่งจ่ายรายเดือน (Smart Pay) ธนาคารจะคำนวณสิทธิ์จากยอดราคาสินค้าเต็มจำนวนที่ผู้ถือบัตรทำรายการ ณ ร้านค้า

เงื่อนไข **

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่แจ้งแลกคะแนนผ่าน K-Contact Center หรือ ส่ง SMS เข้ามาสำเร็จ ระหว่างวันที่ 5 พ.ค. – 31 ส.ค. 2560 เท่านั้น
 • กรณีแจ้งแลกคะแนนผ่าน SMS ผู้ถือบัตรต้องทำการตรวจสอบคะแนนสะสมว่าเพียงพอในการใช้แลกสิทธิ์ลุ้นรางวัลตามที่แจ้งแลก หากคะแนนไม่เพียงพอ หรือสถานะบัตรเครดิตไม่ปกติ ณ ขณะที่แลกคะแนน ซึ่งธนาคารไม่สามารถตัดคะแนนได้ ถือว่าการแลกคะแนนนั้นไม่สำเร็จ
 • เมื่อธนาคารดำเนินการหักคะแนนแล้ว ธนาคารจะตอบกลับผลการแลกคะแนนภายใน 3-5 วันทำการผ่าน SMS และคะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถขอคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขรวม * และ**

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย ที่ลงทะเบียนและใช้จ่ายผ่านบัตรระหว่างวันที่ 5 พ.ค. – 31 ส.ค. 2560 เท่านั้น
 • รางวัลครั้งที่ 1 กล้อง GoPro Hero 5 Black ชื่อ-สกุลผู้ถือบัตร 1 ชื่อ-สกุลมีสิทธิ์ได้รับ 1 รางวัลเท่านั้น ผู้ถือบัตรที่ได้รับรางวัลจากการลุ้นรางวัลครั้งที่ 1 มีสิทธิ์ ได้รับสิทธิ์ ลุ้นรางวัลครั้งที่ 2 กระเป๋าเดินทาง Rimowa และสิทธิ์ ได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลครั้งที่ 3 แพ็คเกจทัวร์ประเทศนิวซีแลนด์ ตามลำดับ
 • รางวัลครั้งที่ 2 กระเป๋าเดินทาง Rimowa ชื่อ-สกุลผู้ถือบัตร 1 ชื่อ-สกุลมีสิทธิ์ได้รับ 1 รางวัลเท่านั้น ผู้ถือบัตรที่ได้รับรางวัลจากการลุ้นรางวัลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลครั้งที่ 3 แพ็คเกจทัวร์ประเทศนิวซีแลนด์
 • รางวัลครั้งที่ 3 แพ็คเกจทัวร์ ประเทศนิวซีแลนด์ ชื่อ-สกุลผู้ถือบัตร 1 ชื่อ-สกุลมีสิทธิ์ได้รับ 1 รางวัลเท่านั้น โดย 1 แพ็คเกจทัวร์ ประกอบด้วย ตั๋วเครื่อง ไป-กลับสาย การบิน 2 ที่นั่งชั้นประหยัด พร้อมที่พักระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า อาหารทุกมื้อ และรายการทัวร์สถานที่ต่างๆ
 • รวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมด 4,640,983 บาท
 • กำหนดจับรางวัลครั้งที่ 1 (รางวัลกล้อง GoPro Hero 5 Black) วันที่ 6 ก.ค. 2560 (สำหรับการใช้จ่ายวันที่ 5 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2560) ครั้งที่ 2 (รางวัลกระเป๋าเดินทาง Rimowa) วันที่ 3 ส.ค. 2560 (สำหรับการใช้จ่ายวันที่ 5 พ.ค. – 15 ก.ค. 2560) และครั้งที่ 3 (รางวัลแพ็คเกจทัวร์ประเทศนิวซีแลนด์) วันที่ 22 ก.ย. 2560 (สำหรับการใช้จ่ายวันที่ 5 พ.ค. – 31 ส.ค. 2560) สถานที่จับรางวัล ธนาคารกสิกรไทย สำนักแจ้งวัฒนะ เลขที่ 47/7 ม. 3 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตามใบอนุญาตเลขที่ 9-11/2560 ออกให้ ณ ที่ว่าการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ก.ค. 2560 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 ส.ค. 2560 และครั้งที่ 3 วันที่ 28 ก.ย. 2560
 • บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • บุคคลในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย บริษัทในเครือ และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • ผู้ถือบัตรที่ได้รับรางวัลต้องติดต่อขอรับรางวัลภายใน 1 สัปดาห์หลังจากที่ได้รับจดหมายแจ้งจากธนาคาร หากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าผู้มิสิทธิ์ได้รับรางวัล สละสิทธิ์ และธนาคารจะพิจารณามอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองต่อไป
 • สำหรับรางวัลแพ็กเกจทัวร์ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางตามวันและเวลาที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ผู้ถือบัตรจะต้องร่วมเดินทางด้วยตัวเอง และต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำหนังสือเดินทางหรือค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ด้วยตนเอง
 • ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องมีสถานภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย และมีประวัติการชำระเงินที่ดี อยู่จนถึงขณะที่รับรางวัล และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษกล้องถ่ายรูป GoPro5 และ/หรือกระเป๋าเดินทาง RIMOWA แล้ว สามารถร่วมลุ้นรางวัลแพ็กเกจทัวร์ได้
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
 • รางวัลตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้
 • ธนาคารไม่มีภาระหน้าที่ และ/หรือ ความรับผิดชอบใดๆ ในคุณภาพการผลิต และ/หรือตัวสินค้า และ/หรือ บริการใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้
 • หาก สินค้า หรือของรางวัลที่ธนาคารนำมาเป็นของรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ หมดไปจากท้องตลาดไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม และ/หรือผู้ผลิตสินค้าเลิก ผลิตรายการสินค้าของรางวัลนั้น และ/หรือสินค้าหรือของรางวัลนั้นไม่สามารถจัดหามาส่งมอบให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ธนาคารสงวนสิทธิ์ใน การเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่า และคุณภาพที่เท่าเทียมกัน
 • กรณีมีข้อพิพาท เกี่ยวกับของรางวัล และ/หรือสิทธิ์ในการได้รับรางวัล คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.askkbank.com/kbankcard หรือ K-Contact Center 0 2888 8888