หน้าหลัก เกี่ยวกับมูลนิธิ โครงการของมูลนิธิ ร่วมบริจาค ความในใจ ติดต่อมูลนิธิ
ประสงค์บริจาคเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต  
รายละเอียดเบื้องต้นของผู้บริจาค  
ข้าพเจ้า ประสงค์บริจาคเงิน จำนวน : * บาท เพื่อสนับสนุนโครงการสาธารณกุศลของมูลนิธิกสิกรไทย
คำนำหน้านาม : *
ชื่อ : *
นามสกุล : *
อาชีพ : *
ที่อยู่ : *
จังหวัด : *
รหัสไปรษณีย์ : *
โทรศัพท์ : *
อีเมล : *
Word Verification : *
 
 
มูลนิธิกสิกรไทย องค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 690 ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 405)
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2273 1921 โทรสาร : 0 2273 3855 e-mail : adm@kasikornfoundation.org